wat ik zou willen noemen diplomatieke contact eenige informaties verkregen; voorts bereikten ons inlichtingen van den kant van particulieren, infor meel ook van den inmiddels naar ons land gekomen vertegenwoordiger der trust in kwestie, alias de M.P.E.A.. en tenslotte via de buitenlandsche pers. De grieven komen dan hierop neer, dat men vrij heid van vestiging wil hebben, vrijheid van con- ditionneering en splitsing van de organisatie zóó, dat een afzonderlijke vereeniging van verhuurders ontstaat, waarbij men voor het eerste jaar genoegen zal nemen met 49 van de stemmen, maar het stemrecht geregeld wenscht te zien op basis van den omzet. Wij laten deze bezwaren echter onbesproken, omdat ze nimmer behoorlijk aan het Hoofdbestuur ter kennis zijn gebracht en derhalve ook nimmer besproken zijn. Zij kunnen trouwens ook niet serieus worden genoemd, omdat in de eerste plaats de statuten en reglementen van den Bond een vrije ontplooiing van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf niet in den weg staan, mits deze zich voltrekt zonder scha de aan het algemeen belang; in de tweede plaats, omdat een bemiddelingsvoorstel van den vertegen woordiger der Hays-Organization voor dit gebied, exploitatie door de M.P.E.A. inhield met inacht neming van bepaalde condidties van den Bond, mits buiten het lidmaatschap van deze organisatie; en in de derde plaats, omdat, voorzoover er een Ter bespreking van de betrekkingen tusschen het Nederlandsche en Fransch filmbedrijf en mede met het oog op de medewerking, welke de Neder landsche Bioscoop-Bond zal gaan verleenen aan de organisatie eener Fransche week in begin van de maand Juni, heeft de heer Robert Cravenne, van de Direction Général du Cinéma en France (de heer Cravenne is Directeur du Service Exportation- Importation, relations avec l'étranger) op Paasch- Zaterdag een bezoek gebracht aan het bureau van den Nederlandschen Bioscoop-Bond. Men ziet hier den heer Cravenne, die dien mid dag de gast was van eenige leden van het Hoofd bestuur, voor den ingang van het Bondsbureau, temidden van den voorzitter en den vice-voorzitter, de heeren M. P. M. Vermin en F. L. D. Strengholt. Op deze foto zien wij van links naar rechts de heeren: F. L. D. Strengholt, J. Letsch, filmagent te Parijs, Robert Cravenne, M. P. M. Vermin, J. G. J. Bosman en P. J. Beynes.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 4