VAN OVER DE GRENZEN HET INTERNATIONALE FILMFESTIVAL TE CANNES ENGELAND FRANKRIJK Het Internationale Filmfeest te Cannes zal op 20 September a.s. geopend worden. Dit filmfeest zal ongeveer veertien dagen du ren. Men verwacht, dat alle landen, die een eigen filmindustrie bezitten, aan deze manifesta tie zullen deelnemen. Of Amerika vertegenwoordigd zal zijn is nog niet bekend. Dit filmfestival ressorteert onder de Ministeries van Buitenlandsche Zaken, Nationale Opvoe ding en Informatie, terwijl de „Association d'Action Artistique" als gastvrouwe zal optreden. Het doel van dit filmfestijn is de ontwikkeling van de filmkunst in al haar vormen te stimuleeren en tusschen al de filmproduceerende landen een geest van samenwerking tot stand te brengen. Het plan voor dit festival werd reeds in 1939 ge maakt; men overwoog toen om Cannes de plaats te doen innemen van Venetië, waar een te po litiek cachet aan het geheel werd gegeven, waar door het noodig was geworden deze filmmani- festatie terug te brengen tot op een meer zuiver cultureele en economische basis. De Fransche regeering heeft een reglement op gemaakt, dat aanmerkelijk verschilt met dat van Venetië. Dit verschil is hierin gelegen, dat thans de „Association d'Action Artistique" belast is met de moreele en finantieele verantwoordelijk heid van het expositioneele gedeelte. Dit genootschap heeft in overleg met den heer Fourrey-Cormeray den heer Erlanger tot algemeen gedelegeerde benoemd. De landen, die hiertoe uitgenoodigd zijn, zijn dezelfde als in 1939 n.L: de Vereenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland, Zweden, Tjecho- Slowakije. Luxemburg, Denemarken. Canada, Mexico, Argentinië, Zwitserland, Noorwegen, Finland', Egypte, Portugal, Brazilië en ver moedelijk ook Nederland. Het reglement van het festival bevat 15 arti kelen. De te vertoonen films zijn in twee catego rieën verdeeld: n.1. in lange en korte films. De films met groote lengte zijn weer onderver deeld in speelfilms, documentaires en teekenfilms. Talrijke prijzen zijn beschikbaar voor de beste films uit elk land. Van twee andere prijzen, genaamd „de prijs van de Internationale Jury", zal er één toegewe zen worden aan één van de films uit elk der lan den, waarvan er minstens acht vertegenwoordigd zullen zijn en de andere aan een film uit een land, waarvan er minstens vier vertegenwoor digd zullen zijn. Eveneens zullen er zeven groote internationale prijzen beschikbaar worden gesteld voor de regie, de vrouwelijke vertolking, de mannelijke vertol king, voor de vereeniging van filmoperateurs, voor de vereeniging van muziek-auteurs en com ponisten, voor de beste operateurs, voor het on derwerp van een documentaire en voor het tee- kenwerk. Voor de shorts zijn 6 groote internationale prij zen beschikbaar, n.1. voor een documentaire, voor een wetenschappelijke film, voor een paedago- gische film, voor een journaal, voor een teeken- film en voor een speelfilm. De deelneming aan het festival houdt in, dat men accoord gaat met de 15 artikelen van het reglement. TELEVISIE IN DE BIOSCOOP In Cork (Engeland) op de Grand Parade is een nieuwe bioscoop in aanbouw, welke ingericht zal worden voor het vertoonen van televisie-program ma's. Dit theater zal een van de modernste van dezen tijd worden en 2.000 zitplaatsen tellen. FRANSCH-AMERIKAANSCHE OVEREEN KOMSTEN De op 6 Mei 1946 te Washington geteekende overeenkomsten machtigen de Amerikaansche firma's om jaarlijks op de vrije markt 188 films, welke nagesynchroniseerd zullen worden, in Frankrijk in te voeren. De „Journal Officiel" van- 13 Mei 1946 teekent hierbij aan, dat de Fransche Regeering geen enkelen maatregel zal nemen om het vertoonen van Amerikaansche films te stimuleeren, waardoor de Fransche films of de films uit andere landen in een minder gunstige positie zouden komen. Men is thans van meening, dat, hoewel de uit eindelijke resultaten van de besprekingen, welke Blum in Amerika gevoerd heeft, nog niet bekend zijn, de screenquoteering het wint van de con- tinqenteering. De buitenlandsche films zullen vrijelijk geëx ploiteerd kunnen worden, doch de exploitanten zijn verplicht om minstens vier weken per drie maanden Fransche films te draaien (in enkele uitzonderingsgevallen: drie weken); in de overige acht (negen) weken mogen dan zoowel buiten- 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 12