toond zonder de medewerking van den ver huurder. B. Het is den leden van den Nederlandschen Bioscoop-Bond verboden om een smalbreedte- formaat van een film (een z.g. smalfilm) te betrekken of te vertoonen, zonder zich daarbij tegelijkertijd de rechten op het normaal breedte-formaat van die film te hebben ver zekerd, resp. die normaalfilm te hebben ge huurd." Dit besluit is indertijd ter kennisgeving aan alle organisaties op filmgebied in Europa toege zonden. Het doet ons genoegen, dat thans de Zwitser- sche Bond van Filmverhuurders ook een dergelijke decisie genomen heeft. VERGADERING ZWITSERSCHE FILM- KAMER Onder voorzitterschap van haar Voorzitter ex- Staatsraad A. Borel (Marin) heeft de Zwitsersche Filmkamer in Bern haar voorjaarsvergadering gehouden. Nadat de begrooting en het desbetreffende rap port over de Filmjournaals voor het jaar 1945 waren goedgekeurd, werd de Kamer ingelicht over den stand der werkzaamheden van de studie commissie voor de hervorming van het journaal wezen, dat onder voorzitterschap van den nieu wen Stiftungsprasident, Nationalrat Dr. E. Diet- schi (Basel), haar werkzaamheden binnenkort kan afsluiten. In verband met het zakelijk verslag over het afgeloopen jaar en het periodiek rapport van den Secretaris Dr. Mauerhafer over de daarop betrek king hebbende filmvraagstukken wordt het ge- wenscht geacht, dat Zwitserland zich op natio naal en internationaal gebied intensiever bezig gaat houden met de leer- en schoolfilms. Zwitser land is thans voor een dergelijke taak zeer ge schikt. Bijzondere aandacht verdient de Import van Speelfilms. In 1945 werden meer dan 600 films geïmpor teerd, terwijl de werkelijke jaarlijksche behoefte op de markt (350 bioscopen met 128.000 plaat sen) slechts tegen de 300 ligt. Daar de invoer van speelfilms gecontingenteerd is, zullen de des betreffende ambtelijke instanties met het bedrijf voor een geleidelijke daling van dit op den duur onhoudbare en ongewenschte teveel aan films moeten zorgen. De filmuitvoer stoot door voor de hand lig gende oorzaken, zooals in het bijzonder de clea- ring-verhoudingen, op groote moeilijkheden. Voorts hebben deze instanties zich met het vraag stuk van de vernietiging van kunstzinnige, waar devolle films bezig gehouden; het Zwitsersche Filmarchief in Bazel is reeds bevoegd geacht, deze films op te nemen, terwijl een van staatswege gegeven garantie van het Zwitsersche Departe ment van Binnenlandsche Zaken er voor instaat, dat de eenmaal in het archief opgenomen films niet meer voor commercieele doeleinden gebruikt mogen worden. Onder verwijzing naar deze van staatswege gegeven garantie heeft men de Motion Picture Association of America, de Amerikaansche be drijfsorganisatie voor het filmbedrijf, gewezen op de ongerustheid, die algemeen bestaat bij dege nen, die in Zwitserland belangstelling hebben voor de film; tevens is de M.P.A.A. verzocht, de Ame rikaansche filmverhuurders in Zwitserland te machtigen om waardevolle uitgerouleerde films aan het filmarchief in Bazel af te staan. Men hoopt, dat dit verzoek in het belang van de cul tuur en de filmgeschiedenis ingewilligd zal worden. INFORMATIEDIENST VAN DEN E.V.D. De Afdeeling Voorlichting van den Economi- schen Voorlichtingsdienst is gevestigd Bezuiden- houtscheweg 64, 's-Gravenhage, tel. 72.00.60 (in- terlocaal letter G). Deze afdeeling, welke onder leiding staat van Mr. G. E. F. Manuel, heeft tot taak het verstrekken van inlichtingen aan het Ne- derlandsche bedrijfsleven omtrent den economi- schen toestand, afzet- en aankoopmogelijkheden, handelsgebruiken, handelsadressen, e.d. in binnen- en buitenland. De afdeeling is ingedeeld naar landengroepen. Opdat belanghebbenden weten, tot wien zjj zich voor telefonische en mondelinge aanvragen betref fende den handel met een bepaald land kunnen wenden, volgt hieronder een opsomming van de landengroepen met de namen der betrokken landen- chefs: Mr. M. Stillebroer: Engeland, België, Frankrijk, Italië, Afrika (behalve Egypte). Mr. B. J. Geveke: Nederland, Zuid- en Midden- Amerika. Dr. Th. M. Metz: Duitschland, Zwitserland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Hongarije, Z.O. Europa, Rusland, Polen, Nabije en Midden- Oosten, Egypte, N. G J. Huigen: Scandinavische landen, Spanje en Portugal, Vereenigde Staten, Canada. Drs. F. W. v. Thull: Ned.-Indië, Australië, Nw. Zeeland, Malakka, Britsch-Indië, Siam, Phi- lippijnen, Cina, Japan. 13

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 14