„Terneuzen (Afd. Het Westen) (geen kengetal) Reisexploitatie P. F. Standaert voor Koe- wacht, Kloosterzande (gem. Hontenisse) en St. Jansteen; P. F. Standaert, corr.- adres: Westkolkstraat 8, tel. 2330". Tilburg: Toevoegen: ,,(Mej. J. de Laat, leidster)". Pag. 48: Amsterdam: Columbia Film Booking Of fice N.V. Toevoegen: ,,(H. Kroonenberg, leider)". Amsterdam. Lïniversal Film Booking Of fice N.V. wijzigen in: „Holland-Amerika Film Booking Office N.V.". Amsterdam. Eeagle Lion Film Mij. N.V. Toevoegen: „(E. van Buren, leider)". Amsterdam. Filmtrust. Toevoegen: ,,(L. A. Levy, leider) Toevoegen tusschen Filmtrust en Habé Film: „N.V. Golifex (Afd. Filmverhuur), Sar- phatikade 4, tel, 35629; P. Beynes en R. P. A. M. Mutsaerts, directeuren, (P. N. Brouwer, leider-procuratiehou der)". Pag. 49: Amsterdam. NV. Nederland en N.V. Nova Film. Toevoegen: telefoon 21032. Amsterdam. Succes Toonfilm NV. Schrappen: ..Oude IJselstraat 26, etc". Toevoegen: „Rokin 95, tel. 41169-48050. Beheerder: S. Grimberg". Amsterdam. N.V. Universal Film Agen- cy. Damrak 53, wijzigen in: „Damrak 55". 's-Gravenhage. L. C. Barnstijn's Stan daard Films NV., Breintrelaan 156 wij zigen in: ,,Van Alkemadelaan 7. Telefoon 774361 wijzigen in: .,721262". 's-Gravenhage. L. C, Barnstijn's Film distributie NV. Idem. 's-Gravenhage. City- en Europa Film N.V. Toevoegen: ,,(C. Klein, leider)". 's-Gravenhage. M. W. Photo-Films. Toe voegen voor ,,E. M. Weilsman": „Firma E. M. Weisman Zn.". 's-Gravenhage. Schrappen: „Splendid Film, etc". Haarlem. Actueel Film N.V. Toevoegen: „Telefoon 12723 (b.g.g. boodsch. dienst K 08)". Schrappen: „corr.-adres: Ie Jac. v. Cam- penstraat 6-1, Amsterdam Haarlem. Polygoon N.V. Toevoegen: ,,(G. Bresser, alg.-procuratiehouder)". Leiden. Geheel schrappen. Toevoegen: „Rotterdam K 1800 (district Rotterdam) Splendid Film, Kon. Emmaplein 8, tel. 24875. Bewindvoerder: E. Alter, privé- adres: Laan van Nieuw Oosteinde 261, Voorburg, tel. na 8 uur: 720470, Den Haag (K 1700), (P. J. Prins, leider)", k Lijst van Geen Bezwaar. COMMISSIE VAN GESCHILLEN 25 De Commissie van Geschillen (Derde Kamer) van den Nederlandschen Bioscoop-Bond heeft het volgende arbitraal vonnis gewezen inzake: van Bentum, exploitantvan het Centraal Theater te Wassenaar, wonende Korenlaan 2 aldaar, eischer, en F. G. Res, exploitant van het City Theater te Hillegom, aan de Hoofdstraat56, gedaagde. De Commissie van Geschillen (Derde Kamer) van den Nederlandschen Bioscoop-Bond, ingevolge de Statuten en het Arbitrage Reglement van dien Bond benoemd en aangewezen als arbitrage-college voor de beslechting van geschillen tus schen leden van den Nederlandschen Bioscoop-Bond; in aanmerking nemende: dat eischer bij request d.d. 27 Maart 1946 een geschil contra gedaagde heeft aanhangig gemaakt, van welk request een af schrift aan dit vonnis is gehecht, en hetwelk hier wordt beschouwd als te zijn ingelascht; dat de Commissie partijen heeft opgeroepen tot haar zit ting, gehouden op 15 Mei 1946 op het Bureau van den Nederlandschen Bioscoop-Bond, Jan Luykenstraat 2 te Am sterdam, alwaar verschenen is eischer persoonlijk; dat van gedaagde bericht is ingekomen, dat hij de ge grondheid van de vordering niet betwist, maar dat hij de betaling van het aan eischer verschuldigd bedrag wenscht te verrekenen met een vordering, welke hij uit anderen hoofde op eischer heeft, weshalve hij het gevorderd bedrag bij het Bureau van den Nederlandschen Bioscoop-Bond heeft gede poneerd onder gelijktijdige aanhangigmaking van een geschil contra eischer; dat de heer J. van Bentum, eischer, verklaard heeft, dat hij reeds herhaaldelijk gedaagde heeft aangemaand, het verschul digd bedrag te betalen, maar dat deze eerst op het laatste moment het tegengeschil heeft aanhangig gemaakt; dat eischer zich op het standpunt heeft gesteld, dat de betaling -van het door hem gevorderd bedrag geheel los staat van de even- tueele tegenvordering van gedaagde; Overwegende: dat beide partijen lid zijn van den Nederlandschen Bio scoop-Bond en dat ingevolge art. 32 der Statuten en art. 1 van het Arbitrage-Bondsreglement van den Nederlandschen Bioscoop-Bond alle geschillen tusschen leden onderling met uitsluiting van den burgerlijken rechter zijn onder worpen aan de Bondsarbitrage, zooals die is geregeld in dat Arbitrage-Reglement; dat dus de Commissie van Geschillen bevoegd is van het onderhavig geschil kennis te nemen en daarin uitspraak te doen als arbitragecollege, welks beslissingen vatbaar zijn voor hooger beroep bii den Raad van Beroep van den Neder landschen Bioscoop-Bond; dat eischers vordering door gedaagde niet is betwist en overigens steunt op de aan de Commissie overgelegde stukken; dat reeds op of omstreeks 16 Januari 1946 tusschen partijen een overeenkomst ter regeling van een vroeger geschil is tot stand gekomen, waarbij gedaagde zich o.a. verplicht heeft een bedrag van aan eischer te betalen en dat er geen redenen aanwezig zijn om de betaling van dit bedrag afhan-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 26