succes gevoerd, laat geen economische kolonisatie toe. Bovendien heeft deze zelfstandigheidspolitiek goede vruchten afgeworpen. De methoden, volgens welke in Nederland films worden geëxploiteerd, steken, dank zij een stelsel van wel overwogen voorschriften, gunstig af bij menig ander land, en dienen mede het algemeen belang. Wij zijn nog op geen stukken na ons ideaal genaderd. Het is een goed ding, dat de betrokkenen hiervan zelf doordrongen zijn. Dit ideaal zal echter nimmer bereikt kunnen worden, indien in de Nederland- sche bioscoopwereld door absolute overheersching van bepaalde kapitaalsgroepen toestanden zouden onstaan, die in het buitenland getolereerd mogen worden, maar hier vanwege haar verderfelijk ka rakter nimmer ingang zullen mogen vinden èn in het belang van de film, èn van het publiek èn van de betrokken ondernemersgroep. 2) Daarom voert de Bond dezen strijd, hoezeer hij hem ook niet gezocht heeft, met een rotsvast ver trouwen. Mocht hij onverhoopt niet in zijn pogen slagen, dan zal de ontwikkeling der overheid onge twijfeld aanleiding geven tot ingrijpen, want de beteekenis van dit conflict gaat de belangensfeer der betrokken groepen naar Nederlandsche ziens wijze, getuige ook de uitlatingen van de pers, ver te buiten. De verantwoordelijkheid, welke het Hoofdbe stuur uit dien hoofde in dit conflict te dragen heeft, vraagt veel van zij.n beleid, vraagt vooral reserve. Met name kan het Hoofdbestuur niet, zooals vaak van de zijde der leden wordt gevraagd, rea- geeren op alle mogelijke berichten in circulaires, die door de M.P.E.A. worden verspreid. Ook deze strijdmethode getuigt van een gemis aan inzicht bij de vertegenwoordigers der betrok ken onderneming; zij heeft verzet teweeg gebracht in den bonafiden be- drijfokring, inscede van daarin eenig effect te sorteeren. De eerste bedrijfs- voorstelling op Maandag, 3 Juni van de zijde der M.P.E.A. werd een mis lukking. Men moest zich tevreden stel- len met het bezoek van eenige perso nen, die in het bonafide bedrijf geen Détail uit de (ilm „DE MARKTHALLEN VAN PARIJS" van Paul Schuitema kans hebben gekregen en van de gelegenheid trachtten te profiteeren. Het georganiseerde be drijf schitterde door afwezigheid. Van de zijde van de leden-exploitanten is zelfs aandrang op het Hoofdbestuur uitgeoefend, den stroom van circulaires, waarop zij thans van de zijde der betrokken importeurs worden onthaald, te keeren door eenvoudig met algemeene stemmen te besluiten alle circulaires ongeopend te retour- neeren. Het Hoofdbestuur kan uiteraard in zulk een voorstel niet treden, doch het teekent niettemin de opvatting, welke er in den kring van het bedrijf leeft. Een der leden beantwoordde de offerte met de mededeeling gaarne eenige films te willen ver- toonen op voorwaarde, dat de leveranciers lid zou den zijn van den Bond. Hiermede is de huidige situatie op de meest sim pele wijze gekenschetst. Het Nederlandsche bedrijf heeft .niet geweigerd de films in kwestie af te ne men, maar de leveranciers hebben geweigerd e leveren, omdat zij zich niet wilden schikken naai de rechtsregels, waarnaar de beroepsuitoefening in het filmwezen zich in den loop der jaren is gaan voegen, omdat deze regels een machtsevenwicht nastreven en het buitenlandschc kapitaal veeleer overwicht op en zoo niet overheersching van de Nederlandsche filmmarkt beoogt. Nogmaals: De strijd, die hierdoor is ontketend, is ook uit een oogpunt van algemeen belang te ernstig, dan dat men hem zou mogen verlagen tot wildwest. -) (Is het nu wel juist een bedrijfsvoorstelling aan te kondigen in een ruimte, die nauwelijks twintig a dertig men tenen kan bevatten?)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 4