OFFICIEEL ORGAAN FRANSCHE DANKBETUIGING VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND 'w *"-rjiu^" REDACTEUR: J. G. J. BOSMAN, AMSTERDAM f Zijne Excellentie, de Ambassadeur van Frank rijk, de heer Hubert Guérin, was zoo vriendelijk ons zijn foto toe te zenden alsmede een schrijven, ter publicatie in het Officieel Orgaan van den Nederlandschen Bioscoop-Bond, waarin Z.E. zijn erkentelijkheid tot uitdrukking brengt voor het succes van de Week voor de Fransche film in Nederland, AMBASSADE DE FRANCE .aux PAYS-BAS St P u gj j„. rit', fl&iJl V- *0l^W J-A" er ft s(ef er prijs op mi/a hartelijhen. dank ie betuigen aan de Nederlandsche autoriteiten en m het bijzond,, aan de leiding van den Nederlandschen Bioscoop Bond, voor haar hartelijke gastvrijheid en voor kaar bereidwillige medewerking, die zozeer heeft bijgedragen tot het succes van de kort geleden gehouden week voor de Fransche film in Nederland T Frankrijk van zijn kant verheugt zich in de Nederlandsche deelneming aan het Filmfestival, dat bin nenkort in Cannes zal worden gehouden. De wederzijdsche uilwisseling van gedachten, die hierdoor mogelijk wordt gemaakt en het contact, dat hier wederzijds ontstaat haalt de banden tusschen onze twee landen nauwer aan in het kader van de hechte vriendschap, die hen vereenigt

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 2