OFFICIEEL ORGAAN EEN BONDS ROODE KRUISDAG VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND REDACTEUR: J. G. J. BOSMAN, AMSTERDAM De vele aanvragen om collecten en bijdragen voor liefdadigheidsdoeleinden, welke het Hoofd bestuur en de leden afzonderlijk bereiken, zijn voor het Hoofd bestuur aanleiding geweest zich nader te beraden over de vraag, of op de een of andere wijze, evenals het vorig jaar met een actie voor Nederlands Volksherstel, welke zoo prachtig is ge slaagd, andermaal tot een van Bondswege georga niseerde actie ten algemeene nutte moet worden overgegaan, om op deze wijze aan den eenen kant tegemoet te komen aan den heerschenden nood, aan den anderen kant de vele afzonderlijke acties, welke ons bedrijf overlast aandoen, te coupeeren. Het 'Hoofdbestuur is hierbij uitgegaan van de gedachte, dat niet meer, zooals voor den oorlog, uitsluitend de twee jaarlijksche collecten van het Bio-Vacantieoord kunnen volstaan, om ter ver vanging van andere collecten in de bioscopen, een generaal maatschappelijke daad te stellen ten be hoeve van een liefdadig doel, waarvan de armsten van alle gezindten en in dit geval ook de kleinsten kunnen profiteeren. De behoeften in ons land zijn geheel andere geworden en de nooden ontzettend veel grooter dan voor den oorlog het geval was. Daarbij komt, dat ons bedrijf zich veel meer in de publieke be langstelling mag verheugen en als verzamelplaats van groote massa's bij voorkeur door allerlei in stellingen wordt gezocht om deze massa's te be reiken. Het Hoofdbestuur meende een stap verder te moeten gaan en in het overleg, dat reeds geruimen tijd gepleegd was tusschen het Hoofdbestuur van het Roode Kruis en het Hoofdbestuur van den Ne- derlandschen Bioscoop-Bond, de gelegenheid te moeten zoeken om te geraken tot een centraal ge leide actie voor één groote nationale instelling, met traditie en toekomstmogelijkheid, die getuigt van het maatschappelijk besef onzer leden en tevens een excuus biedt om de vele verzoeken van kleinere instellingen van de hand te wijzen. Het overleg met het Roode Kruis heeft geleid tot een besluit van het Hoofdbestuur om in principe te komen tot een jaarlijkschen Roode Kruis-dag van den Nederlanïïschen Bioscoop-Bond. In ver- band met de groote actie van het Roode Kruis ge durende deze week, restte een te korte termijn om alle instanties van de leden te raadplegen, doch het Hoofdbestuur vertrouwt, dat deze centrale en jaar lijksche actie bij de leden in goede aarde zal vallen en dat men voor dit jaar in ieder geval bereid is bij wijze van proef ,er aan mede te werken; daarna zal voor het voeren van een geregelde jaarlijksche actie nader overleg worden gepleegd. De actie zal hierin bestaan: 1, dat de leden van den Nederlandschen Bio scoop-Bond persoonlijk door het Roode Kruis zullen worden opgewekt om hen en het per soneel met de Roode Kruis-gedachte vertrouwd te maken;

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 2