Het Nederlancisclie Roode K rais 2. dat de leden voor het Roode Kruis propaganda zullen voeren door het verspreiden van folders en het vertoonen van een filmpje; 3. dat de leden de propaganda voor de groote Roode Kruis-collecte zullen steunen; 4. dat de leden de collectanten van het Roode Kruis op den eigenlijken Bonds-Roode Kruis- dag, Vrijdag 16 Augustus, tot de bioscopen zul len toelaten, opdat zij onder de bezoekers kun nen collecteeren, waarbij het nog een punt van nadere regeling is of de betreffende collecte door leden van het Roode Kruis of door leden van het personeel van de theaters zal geschie den; het zou ideaal zijn indien het personeel van de bioscopen in de Roode Kruis-actie be trokken zou kunnen worden; 5. dat de leden gezamenlijk de opbrengst van de tweede Vrijdagavond-voorstelling, of indien geen twee avondvoorstellingen worden gege ven, van de Vrijdagavond-voorstelling, afstaan ten behoeve van het Roode Kruis. De opbrengst kan worden gezonden aan het Bondsbureau, dat met vermelding van de speciale opbrengst van ieder theater, het totaalbedrag aan het Roode Kruis zal overmaken namens het Hoofd bestuur. Het Hoofdbestuur hoopt van harte, dat dit be roep op de leden niet vergeefsch zal zijn. Het Roode Kruis, dat op de slagvelden geboren is en aanvankelijk een organisatie was om gewon de en zieke militairen te steunen en hulp te ver kenen, is zijn activiteit hoe langer hoe meer gaan richten op hulp aan burgers en militairen, aan vrouwen en kinderen, zieken en verhongerenden, kortom is een helper geworden in den nood, die door den oorlog, door natuurrampen of ongelukken ontstaat. Wij meenen te mogen zeggen, dat het Roode Kruis een onzer meest sympathieke en een onzer grootste nationale instellingen is, die onder de hooge bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses, ongeacht ras of gezindten, zijn taak ten bate van de lijdende menschheid vervult. Wij denken hierbij in het bijzonder aan de voed- seltransporten van het Roode Kruis, aan den medi- schen dienst, de rampenorganisatie, de eerstehulp- posten, het opsporingswerk, den bloedtransfusie- dienst, het werk van het informatiebureau, het Indië-werk en zoovele andere facetten van den Roode Kruis-arbeid. Het Hoofdbestuur verzoekt U daarom zeer drin gend op de bovenomschreven wijze aan het wel slagen van de Roode Kruis-week mede te werken èn door het vertoonen van het Roode Kruis-filmpje èn door het verspreiden van folders èn door het medewerken aan de ééndaagsche collecte in de theaters èn door het afstaan van de avondrecette van Vrijdag 16 Augustus a.s., waarbij het Hoofd bestuur vertrouwt, dat het ook op de leden-film- verhuurders zal mogen rekenen. Het Nederlandsche Roode Kruis leeft in vele harten helaas nog niet in ieders hart, en daarom is het dat het Nederlandsche Roode Kruis deze week een poging wil doen om tot het hart van iederen Nederlander door te dringen om daar weer klank te vinden voor zijn werk, om zijn sympathie en erkenning te verwerven voor zijn grootsche taak en daarnaast ook den materieelen steun te verkrij gen, zonder welken zijn werk niet kan worden volbracht. Wat spreekt meer tot ons volk en wat bereikt meer menschen dan de film, vooral nu de papier- schaarschte het onmogelijk maakt om iederen Ne derlander in aanschouwelijken vorm van onzen veelomvattenden arbeid kennis te doen nemen. Hoe dankbaar is het Nederlandsche Roode Kruis dan ooék en hiermede spreek ik namens het Hoofdbestuur, waarvan H.K.H. Prinses Juliana de Voorzitster is voor de belangstelling welke de Bioscoopbond voor zijn werk toont. Hoe vele van zijn leden hebben niet steeds weer met groote be reidwilligheid voldaan aan het verzoek van het Roode Kruis om propaganda-films te vertoonen om op deze wijze daadwerkelijk mede te werken aan de verbreiding van de Roode Kruisgedachte. Ook nu weer is het Uw bond, welke ditmaal over geheel het land de gelegenheid openstelt om ons werk gedurende de geheele week via zijn theaters aan ieder JNederla'ndtr-te- toPuenr Dat Uw Bond op deze wijze een onontbeerlijke steun voor ons is, wordt door ons allen dankbaar erkend in het bewustzijn, dat dit het welslagen van onze grootsche propaganda-week verzekert. H. P. J. VAN KETWICH VERSCHUUR, Directeur-Generaal Nederlandsche Roode Kruis.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 3