JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING AtytYi&a: op Maandag 16 September 1946, des namiddags om "2.30 uur precies in een der zalen van Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. 1. Opening en mededeelingen. 2. Voorstel tot het verleenen van dispensatie van het bepaalde in artikel 26 der Statuten met betrekking tot het houden van de Jaar vergadering voor of op 31 Maart. 3. Voorstel tot goedkeuring van de notulen der op 12 November 1945 gehouden buitenge wone ledenvergadering en tevens benoeming van een commissie tot het nazien van de no tulen der Jaarvergadering. 4. Voorstel van het Hoofdbestuur om aan dit college décharge te verleenen voor het ge voerde beleid terzake van het conflict met eenige Amerikaansche filmmaatschappijen. 5. Jaarverslag over 1945. (Beknoptheidshalve wordt in verband met bijzondere omstandig heden verwezen naar het verslag, gepubli ceerd in het Bondsorgaan dd. 25 Januari 1946, Nr. 124, pagina's 15). 6. Rekening en Verantwoording van het finan cieel beheer over 1945 en voorstel om inge volge advies van het Accountantskantoor W. Langelaar te Amsterdam de rekening van den Bond goed te keuren, alsmede alle op het Bondsbureau ter visie liggende reke ningen der Afdeelingen. 7. Vaststelling van de contributie voor het jaar 1946, waarbij goedkeuring van het voorloopig Contributiebesluit van het Hoofdbestuur van 18 December 1945; tevens voorstel om dit besluit te verlengen tot de eerstvolgende Jaarvergadering. 7a. Voorstel van het Hoofdbestuur om het batig saldo over de jaren 1945 en 1946 in de Weer- standskas te storten. 8. Begrooting van Ontvangsten en Uitgaven voor 1946. 9. Benoeming, ingevolge artikel 8 van het Film beurs-Bondsreglement, van een lid der Film beurscommissie, in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer P. van Twisk. Het Hoofdbestuur stelt voor tot Filmbeurs commissaris te benoemen den heer J. Nijland Sr. te Utrecht. 10. Voorstel van het Hoofdbestuur om conform het bepaalde in artikel 8 der Statuten eenige leden, waarvan de namen voor of op de Jaar vergadering zullen worden medegedeeld, van het lidmaatschap vervallen te verklaren. 11. Voorstel van het Hoofdbestuur om aan mili tairen tot den rang van sergeant 50 re ductie op de toegangsprijzen der bioscopen te verleenen. 12. Voorstel van het Hoofdbestuur tot goedkeu ring van het door dit college genomen besluit om aan militairen, oud-illegale werkers en B.S.-leden, die tengevolge van hun strijd tegen den vijand invalide zijn geworden, op vertoon van een door het Bondsbureau uit gereikt diploma, gratis toegang tot de biosco pen te verleenen. 13. Rondvraag en sluiting. Namens het Hoofdbestuur: M. P. M. VERMIN, Voorzitter JOH. MIEDEMA, Secretaris.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 5