Spoorwegen tot dusver niet bereid gevonden om weer als voor den oorlog den leveringstijd te ver zekeren. Wij hebben alle bewondering voor de snelheid en degelijkheid, waarmede het spoorweg verkeer na de Bevrijding van ons land weer is opgebouwd, maar wij hebben helaas moeten con- stateeren, dat er ook bij de Spoorwegen ten aan zien van de pakken films fouten worden gemaakt, die voor den oorlog niet voorkwamen. Met de Directie van de Spoorwegen zal overleg worden gepleegd om dit euvel te verhelpen. Daarom drin gen wij er bij de exploitanten op aan om van te voren na te gaan, hoe laat hun film bij het station ter plaatse moet aankomen. Komt de film op het verwachte tijdstip niet aan, dan moet onmiddellijk ingegrepen worden in dier voege, dat de exploi tant zich in verbinding stelt met den afzender en informeert met welken trein de film is verzonden. Heeft die verzending op tijd plaats gevonden, dan moet de fout dus liggen bij de Spoorwegen en moet men trachten via het station ter plaatse de film onmiddellijk op te sporen. Als men echter eerst rustig gaat zitten afwachten, of de film toch nog komt, dan gaat kostbare tijd verloren, die gebruikt had kunnen worden om een onderzoek in te stellen. Als deze aanwijzingen door alle leden ter harte worden genomen en ook het personeel, dat met de verzending van de films is belast, nauwkeurige in structies krijgt, dan moet het mogelijk zijn de moei lijkheden, die zich thans voordoen en die maar al te vaak groote schade veroorzaken, op te lossen. VERSTERKERBUIZEN De Technische Commissie heeft kunnen beslui ten vrijstelling te verleenen van de verplichting tot het vragen van toestemming voor de levering van Philips versterkerbuizen. Voor het betrekken -van Philips versterkerbuizen kunnen de leden zich dus in den vervolge rechtstreeks tot hun leveran cier wenden. Voor de goede orde volgt hierna een recapitu latie van de artikelen, welke tot nu toe werden vrijgegeven. belichtingslampjes projectielampen gelijkrichters (zonder buizen) kleine mechanische onderdeelen, zooals sprockets, drukrolletjes, tandwieltjes, transportrolletjes, sleetjes, enz. Philips versterkerbuizen. Voor het koopen, respectievelijk verkoopen van de overige bioscooptechnische a"pparaten en on derdeelen blijven de artikelen 2 en 3 van Bedrijfs- besluit inzake Technische Apparaten ongewijzigd van kracht en moet derhalve de toestemming der Technische Commissie worden verkregen. ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT Het Hoofdbestuur heeft in zijn laatstelijk ge houden vergaderingen besloten toestemming, als bedoeld in artikel 8 van het Algemeen Bedrijfs- reglement, te verleenen aan: de firma J. G. Peters, J. D. Kleijn, T. W. 6, P. A. Peters-Sengers te Wijchen, tot het gaan exploiteeren van een nieuw gebouwde permanente bioscoop in de gemeente Wijchen; den heer B. C. G. Geysen te Monnikendam, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe per manente bioscoop in gebouw „De Posthoorn" te Monnikendam; den heer P. G. Mooren te Horst, tot het gaan; exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in de Schoolstraat B. 227 te Horst, zulks onder bepaalde voorwaarden; de N.V. Alphia Film te Amsterdam, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in gebouw Odeon te Monster, zulks onder be paalde voorwaarden; de N.V. Alphia Film te Amsterdam, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in gebouw Amicitia te Lekkerkerk, zulks onder bepaalde voorwaarden; de heeren C. J. C. A. Broekmeulen te Born, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in zaal Frencken te Born (L.), zulks onder bepaalde voorwaarden; den heer W. van Rhijn te Lobith, tot het gaan exploiteeren van de Harmonie Bioscoop te Didam, zulks onder bepaalde voorwaarden; den heer W. van Rhijn te Lobith, tot het gaan exploiteeren van het Cinema Theater te Lobith, zulks onder bepaalde voorwaarden; de firma Biemans Bioscopen te Oisterwijk, tot het overnemen en voortzetten van de exploitatie van het Luxor Theater te Oss met ingang van 1 Mei 1947; de firma Gebr. Van Waterschoot te Honte- nisse, tot het gaan exploiteeren van een nieuw te bouwen permanente bioscoop te Groenendijk (ge meente Hontenisse); den heer J. M. Lureman te'Tiel, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in het Nutsgebouw te Geldermalsen; den heer D. Bruin Jr. te Vlieland, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog; mevrouw G. G. Lansink te Zutphen, tot het overnemen en voortzetten van de exploitatie van het Luxor Theater te Zutphen, welke exploitatie voorheen gevoerd werd door den heer P. H. Zieren; 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 12