VERGADERING LEDENRAAD Daarom is het van het grootste belang, dat de sociale functie van de film een deel van den vrijen tijd der massa vullen haar verstrooiing en ontspanning verschaffen, zich in de naaste toe komst ongehinderd kan ontplooien, zij het onder verantwoordelijkheid van den wetgever en van de betrokkenen, die haar in roulatie brengen. Lutusca zal gezien de antecedenten van de be trokken ondernemers in de dringende behoefte aan verstrooiing en ontspanning in Rotterdam op waardige wijze voorzien. Moge de samenwerking van de ondernemers, die Lutusca tot stand heb ben gebracht, een voorbeeld zijn voor vele andere Rotterdamsche ondernemers. En moge Lutusca bij den wederopbouw van Rotterdam gedurende geruimen tijd haar eigen voorname rol spelen bij dezen wederopbouw, door aan allen, die eraan mee werken, gepaste verstrooiing te bieden, als ook aesthetisch genot. Daarom is dit moeilijk, maar goed initiatief een gelukwensch waard. Het ma teriaal aan Lutusca besteed, behoort materiaal te zijn, waarmede Rotterdam weer wordt opge bouwd. De vierde vergadering van den Ledenraad van dit jaar werd gehouden op Dinsdag, 29 October op het Bondsbureau te Amsterdam. Behandeld werden verscheidene beroepen, welke bij den Raad waren ingesteld tegen beslis singen van het Hoofdbestuur, op aanvragen tot het verkrijgen van toestemming, als bedoeld in artikel 8 van het Algemeen Bedrijfsreglement. voor het gaan exploiteeren van nieuwe bioscopen. Het resultaat daarvan is elders in dit Orgaan vermeld. Verder werd goedgekeurd een voorstel tot wij ziging van het Bedrijfsreglement der Bedrijfsaf- deeling Filmverhuurders. Reeds in de Jaarvergadering van 3 April 1939 zijn verschillende voorstellen van het Hoofdbe- sf "ur behandeld om wijzigingen te brengen in het Algemeen Bondsreglement en het Uniform Bondsreglement van de Plaatselijke en Provin ciale Afdeelingen van Exploitanten. Daaraan lag de bedoeling ten grondslag om den benoemings duur van de leden der afdeelingsbesturen in over eenstemming 'te brengen met den benoemings duur van de leden van den Afdeelingsraad en van de leden van den Ledenraad, aangezien 4e leden van den Ledenraad gekozen moeten wor den uit de leden van de afdeelingsbesturen en de leden van den Ledenraad, althans voor zoover betreft de vertegenwoordigers van de Exploitan- ten-Afdeelingen, uit die van den Afdeelingsraad. Als een lid van den Afdeelingsraad, dat tevens lid van den Ledenraad is, aftreedt, dan kan hij hij immers geen lid van den Ledenraad blijven. Het zelfde geldt voor het aftreden van bestuursleden van afdeelingen, die lid van den Afdeelingsraad zijn. Overeenkomstig het voorstel van het Hoofdbe stuur is in de Jaarvergadering van 3 April 1939 de benoemingsduur van de leden van de besturen der Plaatselijke en Provinciale Afdeelingen van Exploitanten, alsmede van die van den Afdee lingsraad en van den Ledenraad bepaald op ten hoogste twee jaar. Het in dezelfde vergadering aanhangig gemaakt voorstel om ook het Reglement der Bedrij f saf deeling Filmverhuurders dienover eenkomstig te wijzigen, stuitte evenwel op het be zwaar, dat deze wijziging niet door de ledenver gadering, maar door den Ledenraad moest worden aangebracht. Nu ook het Reglement der Bedrijfs- afdeeling Filmverhuurders is gewijzigd, is er con formiteit in den benoemingsduur van de bestuurs leden van alle afdeelingen, van den Afdeelings raad en van den Ledenraad. Voorts heeft de Ledenraad op voorstel van het Hoofdbestuur vastgesteld een gewijzigden tekst van de Verklaring „Erkende Handelaren". Inge volge het Bedrijfsbesluit inzake Technische Appa raten zijn n.1. verschillende handelaren in techni sche artikelen door den Bond erkend, doch de desbetreffende overeenkomsten hadden slechts een looptijd van een half jaar. De looptijd van deze overeenkomsten is nu zoodanig, dat de con- tinuiteit van de erkenning is gewaarborgd. Op zegging der overeenkomst moet n.1. geschieden met inachtneming van denzelfden termijn, welke in de Statuten van den Bond is vermeld voor de opzegging van het lidmaatschap. Een speciale arbitrage-clausule is in de Ver klaring Erkende Handelaren" verwerkt met het oog op eventueele tusschentijdsche verbreking van de overeenkomst. De volledige tekst van de nieuwe verklaring zal te zijner tijd worden opgenomen in het boekje, bevattende de Statuten, Reglementen, enz. van den Bond. POSTREKENING 150660 De postgiro-rekening No. 150660 is thans weder ten name van den Bioscoop-Bond gesteld, zoodat daarop aan den Bond verschuldigde be dragen kunnen worden gestort of overgeschreven. Zij, die aan betaling per postgiro om de een of andere reden de voorkeur geven, kunnen daar voor echter desgewenscht ook, als tot dusverre, gebruik maken van de giro-rekening No. 8074 der Incasso-Bank NV. te Amsterdam, zulks ten gunste van den Bond.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 6