indien zijji op grond van de ontvangen raDporten vermoeden waar hun film beschadigd is, zulks ter kennis te brengen van de Technische Commissie. Wij rekenen op den steun van alle leden bij de bestrijding van de plaag der filmbeschadiging. Daarmede dienen wij zoowel het bedrijfsbelang door verbetering van de kwaliteit der voorstellin gen en besparing van copiekosten, als het publiek belang door besparing van deviezen voor den im port van filmcopieën. NIEUWE FILMWET IN PORTUGAL In Portugal zal met ingang van 1 Januari een nieuwe wet in werking treden, welke aan alle bio scooptheaters de verplichting op legt van elke zes vertooningsweken er een te bestemmen voor het eigen nationale product. In het nieuwe regeeringsbesluit inzake de film- wetgeving, dat op 29 October j.1. werd gepubli ceerd, worden zeer ver strekkende maatregelen aangekondigd betreffende o.m. vergunningen keuring, vervaardiging, verhuur en huur, arbeid in laboratoria, officieele journaals, alsmede de distributie en exploitatie van 16 mm films en het buitenlandsche theaterbezit. Strenge strafbepalingen Elke exploitant van een bioscoop is verplicht Portugeesche films te vertoonen in een verhouding van ten minste één week tegen vijf weken buiten landsche productie met uitzondering van die pe rioden, waarin het nationale product niet verkrijg baar kan worden gesteld. Exploitanten, die zich niet aan deze bepalingen houden, zullen worden beboet en hun bedrijf kan zelfs worden gesloten. Volgens de Motion Picture Herald worden als Portugeesche productie beschouwd films in de Portugeesche taal geheel in Portugeesche filmfa brieken in het bezit van-Portugeesche maatschap pijen vervaardigd. Buitenlandoche technici kunnen in deze laboratoria slechts te werk worden gesteld met bijzondere toestemming van de Overheid. Voor alle in Portugal in te voeren films moet een afzonderlijke vergunning worden aangevraagd bij den Raad voor Openbare Vermakelijkheden, terwijl zij bovendien eerst moeten worden gekeurd. De kosten van een vergunning, inclusief de kosten voor de keuring, bedragen 400.voor een film van 1800 m. v De bescherming van de eigen industrie De gelden uit deze vergunningen verkregen zul len worden besteed voor het stichten van een bijzonder fonds ter ondersteuning van de nationale filmbelangen. Men stelt zich voor dit te bereiken door het verstrekken van subsidies aan Portugee sche filmproducenten, het beschikbaar stellen van prijzen voor de beste films, door kunstenaars en technici in de gelegenheid te stellen hun studies in het buitenland te voltooien en door het oprich ten van een nationale filmotheek. Geen enkele bioscoop in Portugal mag het eigen dom zijn van of geëxploiteerd worden door een buitenlander of een buitenlandsche maatschappij Contracten betreffende Portugeesche films moe ten worden afgesloten op 50/50 basis voor de eer ste vertooningsweek. Kortingen evenredig aan de inkomsten zijn echter toegestaan. De exploitanten zijn gehouden aan het nationale product de voorkeur te geven, ondanks reeds ge sloten overeenkomsten met buitenlandsche ver huurders. Portugeesche filmproducenten moeten de exploi tanten zes weken van tevoren van den juisten vertooningsdatum van hun films in kennis stellen De Regeering zal een specialen dienst voor het filmjournaal instellen en zal tijdelijk de geheele productie, verhuur en exploitatie van alle 16 m/m films zelf ter hand nemen. Commentaar in de Portugeesche taal Alle buitenlandsche korte films, zoowel docu mentaires, cultureele films als journaals, moeten voorzien zijn van een gesproken commentaar in de Portugeesche taal. Voor hoofdfilms, welke in buitenlandsche fa brieken zijn voorzien van een Portugeesche beti teling, moet een aanvullend vergunningsrecht worden betaald van 40.per 300 m. Hetzelfde recht is verschuldigd voor documentaires of jour naals, die in het buitenland betiteld zijn. Men verwacht, dat de Portugeesche regeering speciale overeenkomsten zal sluiten met andere landen betreffende de "uitwisseling Van technici en kunstenaars, welke de wederzijdsche belangen zouden kunnen bevorderen. BEZUINIGING OP KOLENVERBRUIK Maatregelen van het Rijkskolenbureau Het Rijkskolenbureau heeft de volgende maat regelen getroffen in verband met de vereischte bezuiniging op het kolenverbruik: De maandelijksche gas- en electriciteitsrant- soenen voor industrie- en andere grootverbruikers zijn, ingaande 10 December, gebracht op 80 van het vastgestelde of te schatten verbruik in November. Wordt door deze maatregelen niet de vereischte besparing verkregen op het kolenverbruik, dan zal het Rijkskolenbureau invoering van sper-uren voor de gasbedrijven en van stroomlooze perioden in overweging nemen. Op verzoek van bovengenoemd Bureau dringen wij er bij onze leden met klem op aan het toege stane verbruik van 80 over de maand Novem ber niet te overschrijden.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 8