NED ERLAN DSCHE B I O S C O O P - B O N D Verslag der werkzaamheden rari de Nederlandsche Bioscoop-Bond over het jaar 1947, uitgebracht, namens het Hoofdbestuur door J.G.J,Boeman, Directeur van de Bond> aan de Jaarlijkse Leden vergadering op Maandag 5 Juli 1948 in Hotel "Krasnapolsky" te i -_-- Amsterdam, De overstelpende werkzaamheden die in het byzonder de laatste tijd door een samenloop van omstandigheden op het Bondsbureau moesten worden verricht, hebben tot gevolg gehad, dat het Jaarverslag niet op de gebruikelijke wijze kon worden samengesteld. Nochtans is het Hoofdbestuur van mening, dat de leden een beknopt overricht van de werkzaamheden van dit Collie in het afgelopen jaar dienen te ontvangen.voov de vorm waarin dit geschiedt vragen wij wel excuus. Wij hopen de leden het volgend jaar een goed verzorgde jubileumuitgave te kunnen aanbieden, waarin dit verslag als nog wordt opgenomen. Het Hoofdbestuur is in zijn verwachtingdatzijn bemoeiin gen, welke als gevolg van cie na-oorlog se omstandigheden tot ongekende omvang waren, uitgegroeid, zouden afnemen doordat op een gegeven ogenblik min of meer een stabilisatie in ons bodrijf en zijn vereniging zou intreden, teleur ge steld. De bemoeiingen zijn eer toe dan afgenomen... Het aantal vergaderingen van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur bedroeg in totaal 54, waarvan de meeste een gehele dag en een groot aantal ook cie avond in beslag namen. In de vacatures,ontstaan door het. aftreden van de heren Beynes, Van Leen en Strengholt, werd voorzien door de ver kiezing in de Jaarlijkse Ledenvergadering van de heren Boekman, Groen en Weening, De heer W.K.G. van Royen die aan de beurt van aftreden wcdoch zich wederom candidaat had doen stellen, werd herkozen. Na de Jaarvergadering v/as de samenstelling van het Hoofdbestuur alsvolgt: M.P.M.Ve' 'lin, Voorzitter, J,S,Croezj, Vice-Voorzitter, Joho Mieaema, Secretaris, W»K,G. van Royen, Penningmeester, J,Weening, Gedelegeerde, H.S,Boekraan, Th.Desraet, L. Groen en R.Uges., leden. Een woord van hartelijke dank moge in dit verslag worden gebracht aan de afgetreden Hoofdbestuursleden voor het vele werk dat zij in de afgelopen bestuursperiode ten behoeve van het bedrijf en zijn organisatie hebben verricht. Alle Bestuursvergaderingen zijn gepresideerd door de Voorzitter, de heer Vermin, die daarnaast met een of meer leden van het Dagelijks Bestuur ofwel met de Bondsdirecteur aan tientallen conferenties op het Bondsbureau ofwel met autoriteiten in fs-Gravenhage heeft moeten deelnemen. - Van de vele vraagstukken waarvoor het Hoofdbestuur zich in 1947 zag gesteld, zij in de eerste plaats vermeld dat van de filmvoorziening. Ondanks verschillende besprekingen die ter zake met de betrokken autoriteiten waren gehouden, waren tegen het einde van Augustus,en ondanks dat het deviezenjaar per 1 September eindigde, nog ge< n decisies genomen met be trekking tot de toewijzing van de deviezen. Op 20 Augustus heeft 'het Hoofdbestuur zich ten slotte, zulks onder bevesti ging van de gevoerde correspondentie en de gehouden confe renties, met een uitvoer":.- schrijven tot het Ministerie van Onderwijs gewend., waarbij het Hoofdbestuur zijn verontrusting over de gang van zaken heeft uitgesproken. Ondanks de stappen welke van de zijde van dit Ministerie zijn ondernomen, ging. het Hoofdbestuur het nieuwe deviezenjaar in zonder dat een toewijzing had plaats gehad. LAATSTELIJK GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT BONDSBUREAU GEVESTIGD TE AMSTERDAM-Z. VAN 14 OCTOBER 1938, No. 54 JAN LUYKENSTRAAT 2 - TEL. 23014 EN 23126

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1947 | | pagina 1